Menu

Materjal avalikuks kommenteerimiseks

Kuna standardimiskomisjoni töö toimub kogemusest õppimise kaudu ja algselt valmis lahendust töö ülesehitamiseks ei olnud, siis ei alustatud põhiprotsessi (õppeprotsessiga), vaid võeti esimesena vaatluse alla väiksemad protsessid.

Andmeloendi tekkimisel on aluseks võetud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kõrghariduse kohta kogutavad andmed (lähtudes RIHAst ja EHISe põhimäärusest). Juurde on lisatud tunnused, mille osas standardimiskomisjon nägi vajadust neid ühtsetel alustel koguda. Tabelis kajastuvad ka need tunnused, mille osas teeb standardimiskomisjon ettepaneku neid andmeid EHISes enam mitte koguda, kuna nende kasutamisotstarve ei ole selge. Ülevaatlikkuse huvides kajastuvad tabelis ka need andmeväljad, mis sisalduvad EHISes, aga mille kohta ei tule andmed õppeasutustelt, vaid riiklikest registritest või EHISe sisemistest arvutustest ja ka need väljad, mis baseeruvad EHISe andmetel ja jõuavad läbi sisseastumise infosüsteemi (SAIS) ÕISidesse.

Samad tunnused võivad olla seotud mitme protsessiga.

Ettepanekud:

Standardimiskomisjoni ettepanekud kõrghariduse andmevahetuse kohta seisuga 5.03.2018 on tekstina leitavad siit ja andmekoosseisu kohta on leitavad siit.

Protsessiskeemid ja andmemudelid on kommenteerimiseks kättesaadavad koodihoidlas GitHub (vt siia). 

Protsessiskeemid koos andmekoosseisudega:

Andmevahetusega seotud üldised märkused:

EHISesse õppeasutuste poolt edastatud andmeid on raske muuta.  Õppeasutused ei  kasuta andmevahetuseks X-teed seetõttu, et EHIS ei võta paljusid andmeid vastu ja X-teega andmeid edastades ei näe vigu. Kuna üliõpilastel on võimalus vaidlustada nende kohta tehtud otsuseid t(nt eksmatrikuleerimise tühistamine), siis õppeasutused ootavad apellatsiooniperioodi lõpuni ja siis saadavad andmed EHISesse. Probleem andmetega tekib ka näiteks siis, kui selgub hiljem, et üliõpilane ei tohiks olla olnud lõpetanud (nt plagiaadi korral, mis muudab lõpetamise kehtetuks).

Kasutatavad lühendid:

RR – Rahvastikuregister

EHIS - Eesti Hariduse Infosüsteem

SAIS - Sisseastumise Infosüsteem

Materjali kommenteerimine:

Andmetabeli kommenteerimiseks tuleb alla laadida Excel-fail, lisada kommentaarid viimasesse veergu ja saata aadressile eve.tonisson@ern.ee. Samal aadressil on oodatud ka muud kommentaarid ja soovitused.

Töömaterjalid:

2017. aasta jaanuari - aprilli nõupidamiste materjalid on leitavad siit