Menu

Õppekavade elutsükli (õppekavade loomine/muutmine/sulgemine), ühisõppekava loomise protsessid ja nendega seotud andmed

Protsess, kuidas õppekava kavand jõuab kõrgeima otsustuskoguni, on õppeasutustes erinev. Väikesematel kõrgkoolidel ei ole nii palju etappe kui suurematel.

Probleemid ja ettepanekud seoses õppekavade loomise protsessiga:

1)      Kui õppeasutuse kõrgeim otsustuskogu on õppekava kinnitanud, siis õppeosakond esitab õppekava HTMile registreerimiseks. HTMi koodikomisjon hindab taotlust ja vajadusel küsib selgitusi õppeosakonnast. Kuna koodikomisjonist võib tulla ettepanekuid õppekava muutmiseks, siis on õppeasutuste ettepanek, et koodikomisjon võiks sekkuda juba varasemas etapis. Võiks olla reglementeeritud, et koodikomisjon hindab nõuetele vastavust juba enne, kui õppekava kavand jõuab kõrgeimasse otsustuskogusse. Nt võiks HTMil olla ligipääs õppekavade avamise moodulile, mida ühelgi ülikoolil veel ei ole, aga mille loomine koostöös HTMiga võiks anda oluliselt laiemad kasutusvõimalused kõikidele õppekavade andmetest huvitatud osapooltele (üliõpilased ja võimalikud sisseastujad, HTM, EKKA, teistel haridustasemetel õpet pakkuvad koolid, ettevõtjad ja nende erinevad esindusorganisatsioonid).

2)      Õppekavade avamise menetlus võiks käia elektroonselt: peaks saama võtta kõik vajaliku otse ÕISist. Lisadokumendid, mis tuleb pärast EHISesse saata, on paberil.

3)      EHISes ei peaks olema õppekava pdf-failina. EHISe arendamisel analüüsida eraldi, mis on õppekava registri eesmärk ja sellest tulenevalt, millise info kogumine õppekava kohta on tsentraalses infosüsteemis vajalik. Kogu vajalik info võiks olla eraldi tunnustena.

4)      Info õppekavade kinnitamise kohta võiks EHISest otse tulla ÕISi, et ei peaks seda enam eraldi ÕISis kinnitama.

Probleemid ja ettepanekud seoses õppekavade sulgemise protsessiga:

1)      Õppekava staatuse muutmine EHISes ei ole õppeasutustes reeglina reguleeritud, õppeosakonna töötaja otsusel muudetakse EHISes õppekava staatust. Andmekvaliteet ei pruugi seetõttu olla kõige parem/võrreldav õppeasutuste vahel. Õppeasutus ei saa sulgemisotsust EHISesse panna enne, kui õppekava on reaalselt suletud, kuigi sulgemisotsus on tehtud juba pikka aega varem. Ettepanek EHISele: aluseks võiks olla õppekava sulgemisotsus, mitte sulgemine ise. Sulgemisotsusest tuleks EHISt teavitada ja kui sulgemistähtaeg saabub, suletakse õppekava automaatselt. Siis ei pea ootama seda tähtaega, et käsitsi linnuke teha. Õppekava staatuseks EHISes oleks kas avatud, sulgemisel või suletud.

2)      Õppekavadega seotud andmekoosseis erineb oluliselt õppeasutuste vahel. EHISes kogutavate õppekavade andmete ja EHISe avaliku vaate (õppekavade osas) eesmärk ei ole üheselt selge. EHIS ei peaks ehk olema koht, kus õppekava kohta on õppima asuda soovijatele detailne kõige uuem info õppekava sisu osas (hetkel õppekavade juures kogutav õppekava pdf-fail ei pruugi olla kõige uuem). EHISesse võiks olla kogutud andmed, mis on vajalikud statistika tegemiseks ja õppekava avamiseks ning õppekavade kohta detailsem kirjeldus (see, mis hetkel on nt õppekava failis) võiks olla õppeasutuste kodulehtedel. Võimalusel võiks EHISes õppekava juures olla link õppeasutuse kodulehel olevale õppekava tutvustusele.

3)      Õppe läbiviimise õigusega seotud andmed on seotud õppekavagrupiga ja õppeasutusega. See tunnus ei pea olema õppekava juures, võiks olla EHISes õppeasutuse andmete juures. Õppekava juures on piisab õppekavagrupist, mille kaudu saab õppeasutuse juurest info, kas selles õppekavagrupis on õppe läbiviimise õigus või mitte.