Mida peaks toetama kõrghariduse rahastuse kasv?

Kõrghariduse täiendav rahastamine pole asi iseeneses vaid rahastus peab toetama kõrgharidusele seatud oluliste eesmärkide täitmist. Eesti haridusvaldkonna arengukava 2035 eelnõu seab kõrgkoolidele laias laastus viis eesmärki: kvaliteetne haridus, lai ja võrdne ligipääs, hariduse kooskõla tööturuvajadustega, eesti keele kui kõrgharidus- ja teaduskeele areng ning rahvusvahelisus.

Eesmärk Rahastusmudel peaks toetama …
Kvaliteet

…  teaduskraadiga, teadust tegevate õppejõudude kaasamist
… üliõpilaste õppejõudude mõistlikku suhtarvu
… magistri- ja doktoriõppe kasvu

Ligipääs

… (kvaliteetse) vastuvõtu kasvu
… piiratud võimalustega (keel, elukoht, pere sissetulek, erivajadus) kandidaatide ligipääsu

Tööturg ja elukestev õpe

… täiskasvanud töötavale inimesele sobivate paindlike õpivõimaluste pakkumist
… tööturul nõutud erialade kasvu

Eestikeelsus

… eestikeelsete õppekavade säilimist ja arendamist
…välisüliõpilaste ja -õppejõudude eesti keele õpet

Rahvusvahelisus

… tugevate välisüliõpilaste kaasamist
… meie üliõpilaste mobiilsust

Kvaliteet ja võrdne ligipääs on igasuguse hariduse kaks peamist näitajat. Praegune rahastusmudel on hakanud mõlemat kahjustama. All mõned näited.

Riigieelarveliste üliõpilaste arvu ja rahastuse muutus viimasel viiel aastal eri ülikoolides ja kõigis tegevustoetust saavates kõrgkoolides.


Tööturg ja elukestev õpe. Üheks tasuta kõrghariduse kaasandeks oli tasuliste sessioonõppekavade sulgemine. Tasuta õpe oli mõeldud täiskoormuses õppivatele üliõpilastele, kes pühenduvad õpingutele, kuid sisuliselt ei loodud võimalust täiskasvanutele paindlikku õppe pakkumiseks. Täiskasvanute huvi õppida on suur, kuid ülikoolidel puudub motivatsioon avada täiskasvanud õppijale sobivas vormis ja teemadel õppekavasid. Uus rahastusmudel peaks andma vabaduse pakkuda osakoormusega õppekavasid täiskasvanud töötavatele inimestele tasu eest.

Kuna ingliskeelses õppes saab õppijatelt küsida tasu, siis on see üks tee kõrghariduse rahastuse kasvatamiseks. See pole olnud kindlasti peamine motiiv ingliskeelsete õppekavade avamiseks, kuid on kindlasti täiendav argument, kui on vaja avada uus kava, siis miks teha seda inglise keeles. Tasuta kõrgharidus ei ole aidanud eestikeelse õppe mahtu kasvatada, pigem vastupidi.

Allikas: Haridussilm

Kokkuvõttes

Rahastus peab olema piisav, et motivatsioon õppejõuks saada ja õppetööd teha oleks kõrge.

Rahastus ei tohi piirata ligipääsu, sh piisavale arvule noortele.

Rahastus peab soodustama tööturule relevantsete valikute tegemist ning täiskasvanutele sobivate õpivõimaluste loomist.

Eesti keeles õpetamine, uute õppekavade arendamine ei tohi olla rahastusmudelist johtuvalt ebamõistlik valik.

Toetama peab võimekate välisüliõpilaste värbamist Eesti tööturule olulistele õppekavadele.