Menu

Standardimiskomisjon

Andmevahetuse standardimiskomisjon alustas tegevust 2016. aasta septembris. Komisjoni töö tulemusena valmib süstematiseeritud kõrgharidusandmete loend koos definitsioonide, klassifikaatorite ja tehnilise kirjeldusega (standardid), samuti saavad kirja seosed protsesside, põhidokumentide (korralduste) ja väliste infosüsteemidega (nt rahvastikuregister). Lisaks kaardistatakse praegused erinevused protsessidega seotud andmekoosseisudes ning koostatakse protsessiskeemid, mis aitavad protsesse arenduse käigus lihtsustada, harmoniseerida ja automatiseerida, tehakse ettepanekuid seadusandluse jm korralduse suunal. Standardimiskomisjoni kuuluvad kõikide ülikoolide, kahe rakenduskõrgkooli, HITSA, HTMi ja Rektorite Nõukogu esindajad.

Standardimiskomisjoni töö korraldus:

1. Komisjon valib välja ja kirjeldab protsessid

2. Komisjon analüüsib protsessiga seotud andmekoosseisu selliselt, et:

•       võtab aluseks olemasoleva andmekoosseisu (nt SAIS, EHIS, ÕISid);

•       kaardistab andmevajaduse (miks kogutakse, milleks kasutatakse);

•       toob välja probleemid andmetega;

•       teeb komisjonina ettepaneku kogutavate andmete kohta: andmete koosseis, definitsioonid, kasutusvajadus jms, mis pannakse välja aruteluks;

•       vaatab üle laekunud kommentaarid

•       teeb nende alusel ettepaneku standardiks.

Standardimiskomisjonis vaadatakse andmed läbi eelkõige sisulisest poolest lähtuvalt. Kui standarditav andmeloend on koos, siis eksperdi abiga koostatakse sisulisele kirjeldusele lisaks andmete üksikasjalikum tehniline kirjeldus (xml-skeemina).

Standardimiskomisjoni tegevus on toetatud HTMi poolt.

Materjalid avalikuks kommenteerimiseks

Seminarid