Skip to content

Doktorikoolid

Euroopa Liidu struktuurifondidest toetatakse Eesti avalik-õiguslike ülikoolide konkurentsivõime suurendamist meetmega “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (edaspidi ASTRA). ASTRA raames toetatakse teiste tegevuste kõrval ka doktoriõppe kvaliteedi parandamist ja efektiivsuse suurendamist. Tuginedes varasemale positiivsele koostöökogemusele doktorikoolides, toetuse andmise tingimustele ning soovile jätkata koostööd doktoriõppe arendamisel, viiakse osa kavandatud tegevusi ellu ülikoolide koostöös loodud doktorikoolide kaudu.

Toetuse taotlemise protsessis leppisid ülikoolid kokku ühiste doktorikoolide nimekirja ja nende juhtimispõhimõtted ning kinnitasid iga doktorikooli juhtimiseks moodustatatud nõukogu koosseisu. Doktorikoolide omavahelise koostöö ja suhtlemise hõlbustamiseks jätkab tegevust Rektorite Nõukogu juurde moodustatud Doktorikoolide nõukogu (DKN), mille liikmeteks on kõikide doktorikoolide juhid.

Ülikoolides vastutavad ASTRAst toetatavate doktoriõppe tegevuste, sh doktorikoolide eest, teadusprorektorid; tegevust koordineerivad ASTRA projektijuhud ja spetsialistid.