MenuUudised ja teated

Rektorid: lisaraha aitab pidurdada vabalangust, kuid kriis kõrghariduses jätkub (26.10.2022)
Ülikoolide nõukogud asuvad koostama ühisavaldust Eesti kõrghariduse tulevikust (13.09.2022)
Ülikoolide rektorid: kõrghariduse tulevik olgu üks Riigikogu valimiste võtmeteemasid (20.06.2022)

Doktoritööde kaitsmised

08.02.2023 Krista Karro "Past is not a foreign country. Long-term history of an eastern Estonian landscape between the viking age and the early modern period (800-1629)" TLÜ
10.02.2023 Elisabeth Dorbek-Kolin "Krüptosporiidide levimus, seos üldise põletikuvastuse, rooja mikrobioota ja halofuginoon laktaadi raviga vasikatel" EMÜ
10.02.2023 Liubov Cherkashchenko „New insights into alphaviral nsP2 functions“ („Uudsed vaated alfaviiruste poolt kodeeritud nsP2 valgu funktsioonide kohta“)
14.02.2023 Anne-Mai Näkk Primary school teachers’ classroom practices and work motivation as related to students’ learning engagement" („Klassiõpetajate juhendamispraktikate ja töömotivatsiooni seos õpilaste õppimisse kaasatusega“) TLÜ
16.02.2023 Kristiina Nõomaa „Role of invasive species in brackish benthic community structure and biomass changes“ („Invasiivsete liikide roll riimveeliste põhjakoosluste struktuuri ja biomassi muutustes“)

Tutvustus

2000.a. 1. novembril asutasid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti Kunstiakadeemia MTÜ Rektorite Nõukogu. Mittetulundusühingu eesmärk on aidata kaasa Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendamisele oma liikmete esindamise ja seisukohtade kujundamise kaudu ühist huvi pakkuvates küsimustes. Vastavalt põhikirjale võivad nõukogu liikmeteks olla asutajaliikmed ja need Eesti ülikoolid, mis annavad bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade alusel õpetust vähemasti kolmes teadusvallas ning kus toimub pidev ja edukas teadustöö ning doktoritööde kaitsmine. Rektorite Nõukogu juhatuse liikmed on avalike ülikoolide rektorid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast, Ivari Ilja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Toomas Asser Tartu Ülikoolist, Tõnu Viik Tallinna Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Tehnikaülikoolist ja Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist. Alates 25. augustist 2022 on juhatuse esimeheks rektor Toomas Asser.

Rektorite Nõukogu on pidanud kõrgetasemelist ülikooliharidust Eesti arengu keskseks tingimuseks ning seetõttu on üheksateistkümne tegevusaasta jooksul olnud prioriteediks Eesti ülikoolihariduse kvaliteedi ja konkurentsivõime tugevdamine. 2003. aastal allkirjastatud Eesti avalike ülikoolide kvaliteedileppega kehtestati ühtsed nõuded õppekavadele, akadeemilistele kraadidele ja akadeemilisele personalile. Kvaliteedilepe on aidanud ühtlustada ja tõsta doktoritööde taset ning nõudeid akadeemilisele personalile aastatel 2005-2012 ülikoolidevahelise kvaliteedikomisjoni poolt ellu viidud leppe täitmise hindamise kaudu. Nüüdseks on mitmed kvaliteedileppega kehtestatud nõuded viidud ka Ülikooliseadusse. Selle tulemusena kinnitasid ülikoolide rektorid 2011. aasta septembris, et senine kvaliteedilepe on oma eesmärgi täitnud ja ülikoolid jätkavad kvaliteedialast koostööd uue heade tavade leppe alusel.

Rektorite Nõukogul on välja kujunenud tulemuslik koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja teiste partneritega.